Ochrana osobných údajov

Privacy Policy

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov našich web stránok je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohli cítiť sa bezpečne, keď nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní našich webových stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti ako aj našu zodpovednosť ako Prevádzkovateľa. 

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov, aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

Prevádzkovateľ

OZETA, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.  81365/B, so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 44 360 835 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „OZETA“)

Účel spracovania osobných údajov

OZETA spracováva osobné údaje užívateľov webstránok za účelom riadneho plnenia záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod vedený na stránke www.ozeta.sk (ďalej len E-shop). To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

 • Registráciu na webstránke
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • Vysporiadanie obchodu
 • Dodávku tovaru objednaného Užívateľom
 • Užívateľa, aby si mohol uplatniť svoje spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).

Ak ste poskytli e-mailovú adresu a zároveň s tým súhlasili, aby Vám boli doručované informácie o nových produktoch a špeciálne ponuky, OZETA spracováva Vaše údaje za účelom zaslania obchodných informácií o súčasných módnych trendoch, špeciálnych ponukách alebo výpredajoch.

OZETA, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.  81365/B, so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 44 360 835 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „OZETA“)

Typ údajov

OZETA spracováva nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na:

Prihlásenie sa na Webstránku a Zákazníckeho KLUBU:

 • Meno a Priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Heslo
  • Číslo telefónu
  • Mesto a PSČ bydliska 

  Nákup na Webstránke:

  • Meno a priezvisko
  • Pohlavie (výberom z ponuky Pani/Pán)
  • Doručovacia adresa
  • Číslo telefónu
  • E-mailová adres

  Údaje, ktoré sú poskytované Užívateľom dobrovoľne:

  • Dátum narodenia
   1. IČO, ak sa jedná o spoločnosť, pre účely správneho vystavenia faktúry
   2. DIČ (daňové identifikačné číslo), pre účely správneho vystavenia faktúry

   Právny základ spracovania osobných údajov

   Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

   Vaše osobné údaje spracovávame s vaším súhlasom, vyjadreným v momente registrácie na Webovej stránke a v momente potvrdenia transakcie uskutočnenej na Webovej stránke.

   Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní registrovať sa a nakupovať cez Webstránku.

   V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

   Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu sa môže týkať buď Vami zvoleného účelu spracovania, napr. odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných informácií alebo všetkých účelov spracovania. Ak odvoláte súhlas na všetky účely spracovania, váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a vaše údaje už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

   Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Váš účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

   Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok proti spracúvaniu osobných údajov znamená, že Váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

   Môžete požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

   Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa na Webstránku .

   Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. špecifikujte ktoré údaje máme preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.

   Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vám poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.

   Sme povinní informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli.

   Doba uchovávania osobných údajov

   Vašej osobné údaje uchovávame do doby, kým nie je Váš Užívateľský účet na Webstránke vymazaný. Užívateľský účet môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

   Naše systémy zachovajú také informácie za účelom archivácie Vašich transakcií v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

   Poverenie na spracúvanie osobných údajov

   OZETA môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu,  príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava alebo na oznamovanie obchodných informácií, ktoré pripraví OZETA (týka sa tých Užívateľov, ktorí vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií).

   Osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektami za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán. 

   Obchodné informácie – Newsletter

   Môžete sa prihlásiť na odber nášho newslettera tak, že nám poskytnete Vašu E-mailovú adresu alebo telefónne číslo a vyjadríte súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zasielania obchodných a marketingových informácií. My využívame newsletter na to, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách (ako napríklad novom tovare, špeciálnych ponukách alebo výpredajoch). Máte možnosť sa kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera jednoduchým zakliknutím na odkaz v doručenom newsletteri  alebo zaslaním e-mailu na: gdpr@ozeta.sk

   Obchodné informácie – Zákaznícky KLUB

   Vyplnením a odoslaním registračného formuláru udeľujete súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účely získavania a spracúvania štatistických informácií, získavania reakcií a hodnotení, poskytovania zliav, bonusov a vedenia vernostných programov, podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, na marketingové účely.

   Súhlas možno odvolať písomne na adrese OZETA, s.r.o., Areál PD Devín, Záhorská Bystrica 843 53 alebo e-mailom na gdpr@ozeta.sk. Každý zaregistrovaný zákazník sa automaticky stáva členom klubu OZETA a je prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, informujte nás o tom na emailovej adrese: gdpr@ozeta.sk

   Oznámenie o dostupnosti tovaru

   Na Vašu žiadosť Vám OZETA poskytne informáciu o dostupnosti Vami vybraného tovaru elektronickými prostriedkami komunikácie. Takéto oznámenie môže byť zaslané len za podmienky, že vyjadríte súhlas so zasielaním obchodných informácií o tovare na E-shope na Vami uvedenú e-mailovú adresu a so spracovaním osobných údajov. Svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne, ale odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nám neumožní, aby sme Vás informovali od dostupnosti tovaru.

   Facebook plugin

   Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

   Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

   Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

   Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

   Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

   Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských  krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o  Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

   Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies,  týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

   Cookies

   Nasledovné informácie sa týkajú používania súborov cookies a s tým spojeného spracúvania osobných údajov návštevníkov (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“) webových stránok www.ozeta.sk (ďalej len „webové stránky“), ktoré prevádzkuje spoločnosť OZETA, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 81365/B, IČO: 44 360 835 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

   ČO SÚ SÚBORY COOKIE?

   Cookies sú malé súbory, ktoré do zariadenia Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky Prevádzkovateľa, ktoré táto osoba navštevuje.

   Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril.

   Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok. Pojem cookies pre účely týchto podmienok sa vzťahuje aj na iné obdobné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr. pixely, tzv. majáky, atď.).

   AKÉ SÚBORY COOKIES POUŽÍVA PREVÁDZKOVATEĽ?

   Súbory cookies, ktorými webové stránky Prevádzkovateľa rozpoznávajú zariadenie Dotknutej osoby, môžu byť:

   Relačné cookies, ktoré sa používajú počas návštevy webových stránok;

   Trvalé cookies, ktoré sa používajú pri opakovaných návštevách webových stránok.

   Z hľadiska toho, kto súbory cookies ukladá do zariadenia Dotknutej osoby, rozlišujeme:

   Cookies prvej strany, ktorými sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku priamo Prevádzkovateľom;

   Cookies tretích strán, ktorými sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do zariadenia Dotknutej osoby iným subjektom pri použití webových stránok Prevádzkovateľa. Súbory cookies tretích strán môže do zariadenia tejto osoby umiestňovať niekto, kto Prevádzkovateľovi poskytuje službu (napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager). Tretie strany nemajú prístup k dátam v súboroch cookies Prevádzkovateľa a rovnako Prevádzkovateľ nemá prístup ku cookies tretích strán.

   Súbory cookies na týchto stránkach sú používané na nasledujúce účely:

   Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovala správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies nemôžu identifikovať používateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webových stránok;

   Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby Prevádzkovateľ vedel Dotknutú osobu identifikovať pri návrate na jeho webové stránky a pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania preferencií Dotknutej osoby a správy výkonu webových stránok;

   Analytické súbory cookies umožňujú Prevádzkovateľovi vykonávať rôzne štatistické analýzy jeho webových stránok. Používajú sa v anonymizovanej podobe, čo znamená, že Dotknutú osobu nemôžu identifikovať a používanie týchto cookies môže Dotknutá osoba vo svojom internetovom prehliadači vypnúť;

   Výkonnostné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť webových stránok Prevádzkovateľa, napríklad tým, že zaisťujú, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú;

   Marketingové súbory cookies sa používajú na vykonávanie personalizovaných reklamných služieb. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii internetového prehliadača a zariadenia Dotknutej osoby. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti upozorňuje, že odmietnutie použitia týchto súborov cookies nezabráni zobrazovaniu reklám na webových stránkach, avšak tieto reklamy už nemusia zodpovedať záujmom Dotknutej osoby. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom stránok Prevádzkovateľa jeho reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na profilovanie záujmov Dotknutej osoby a na zobrazenie relevantných reklám aj na iných stránkach.

   AKO JE MOŽNÉ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES NASTAVIŤ A ZAKÁZAŤ?

   Pri prvej návšteve webových stránok Prevádzkovateľa sa do zariadenia Dotknutej osoby ukladajú iba absolútne nevyhnutné súbory cookies. Pri návšteve webových stránok sa Dotknutej osobe zobrazí vyskakovacie okno, resp. cookies lišta, so správou upozorňujúcou na používanie cookies. Pokiaľ Dotknutá osoba neprijme/nepovolí všetky súbory cookies alebo nevyberie individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.

   Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne, resp. na cookies lište, Dotknutá osoba berie na vedomie používanie nevyhnutných cookies Prevádzkovateľom spôsobom opísaným v týchto podmienkach. Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré Prevádzkovateľ používa, platí, že tieto v zariadení Dotknutej osoby nebudú uložené, pokiaľ Dotknutá osoba nedá súhlas s ich použitím, ktorý možno kedykoľvek odvolať. Údaje o Dotknutej osobe získavané prostredníctvom súborov cookies sú teda získavané dobrovoľne, a to priamo od Dotknutej osoby.

   Súbory cookies si po nastavení príslušných preferencií môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke s označením „Možnosti“ alebo „Nástroje“. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webových stránok, prispôsobovania a reklamy. Pre funkčnosť nového nastavenia zo strany Dotknutej osoby bude zrejme nutné aktualizovať načítanie webových stránok. V prípade vypnutia alebo odhlásenia z používania niektorých cookies už nebudú webové stránky Prevádzkovateľa k týmto súborom cookies pristupovať, ani ich čítať.

   V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môže Dotknutá osoba odstrániť vymazaním súborov cookies a medzipamäte internetového prehliadača pomocou nastavenia daného prehľadávača, pričom akákoľvek zmena nastavenia prehľadávača sa vzťahuje iba na tento konkrétny internetový prehliadač.

   Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o úprave nastavení cookies v celom rade internetových prehliadačov. Prevádzkovateľ upozorňuje, že nakoľko nie je ani vlastníkom ani prevádzkovateľom tejto webovej stránky, nenesie zodpovednosť za jej obsah.

   Prevádzkovateľ zároveň upozorňuje, že v prípade zakázania nevyhnutných súborov cookies (alebo všetkých súborov cookies) pomocou nastavení internetového prehľadávača, nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií jeho webových stránok, vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

   Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že v prípade, ak Dotknutá osoba odmietne alebo odvolá súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo osobných údajov, nemusí zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebudú dotknuté.

   AKO DLHO SI PREVÁDZKOVATEĽ PONECHÁVA ZÍSKANÉ INFORMÁCIE A AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ ÚDAJOV ZA POMOCI SÚBOROV COOKIES?

   To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu relačných cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov, resp. až do odvolania súhlasu s ich používaním zo strany Dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre ukladanie iných než nevyhnutných súborov cookies.

   Nie všetky súbory cookies, ktoré tieto webové stránky používajú, sú spôsobilé identifikovať Dotknutú osobu, a preto nie sú považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ napriek tomu týmito podmienkami informuje, že pokiaľ by tomu tak čo i len teoreticky bolo, každá Dotknutá osoba má v takomto prípade predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu v prípade, že právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ konajúci v prospech Prevádzkovateľa postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.